۱۳۹۷ پنج شنبه ۳ خرداد
اخبار
جلسـه كميته اقتصاد درمان، دارو و تجهيزات پزشـكي دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر به منظــور ارائــه گزارشــي از نتايــج اقدامــات صـورت گرفتـه در راسـتاي كاهـش هزينه هاي اقـلام دارويـي، تجهيـزات و خدمـات پزشـكي در بيمارستان هاي دانشـگاه علـوم پزشـكي ايرانشهر برگـزار شـد.
1397/03/02
گزارش تصویری
آموزش ها
'NoData' not found in DataDic
Powered by DorsaPortal